Koupit nebo pronajmout?
Nemovitost
Lokalita

- 1 -
Dnešního dne, měsíce a roku byl společností:

ZAPA reality, s.r.o., IČ: 26757656,
se sídlem: Za sídlištěm 2187/18, 143 00 Praha 4
zastoupena Romanem Brožem, jednatelem,
společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91749,
(dále jen“Realitní kancelář“)

přijat v souladu se zák. č. 253/2008 Sb., v platném znění, následující

SYSTÉM VNITŘNÍCH ZÁSAD
k zajištění povinností vyplývajících ze zák.č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Tento  Systém  vnitřních  zásad  (dále  též  jako  „SVZ“)  slouží  k  zajištění  povinností
vyplývajících  ze  zákona  č.  253/2008  Sb.  o  některých  opatřeních  proti  legalizaci  výnosů  
z trestné  činnosti  a  financování  terorismu  (dále  též  jako  „AML  zákon“).    Uvedený  Systém
vnitřních   zásad   je   závazný   pro   zaměstnance   „Realitní   kanceláře“   a   dále   pak   
pro spolupracující  třetí  osoby  zastupující  „Realitní  kancelář“  na  základě  písemné  smlouvy  
o spolupráci či plné moci (dále též jako „makléř“).

1.2 K zajištění povinností vyplývajících z výše uvedeného zákona stanovujeme následující postup
činností.
Obsah:    

1 – Úvodní ustanovení                             strana 1
2 – Identifikace účastníků obchodu          strana 1-3

3 – Kontrola klienta                                 strana 4
4 – Podezřelý obchod                             strana 5 - 6
5 – Oznamovací povinnost                       strana 6
6 – Odklad plnění příkazu                        strana 7

7 – Stanovení osoby pro styk s FAÚ         strana 8

8 – Povinnost mlčenlivosti                       strana 8
9 – Archivace údajů                                strana 9
10 – Další povinnosti                              strana 9
11 – Přílohy                                           strana 10 -12

2. IDENTIFIKACE ÚČASTNÍKŮ OBCHODU


U  každého  obchodu  (obchodem  se  rozumí:  prodej,  koupě,  zprostředkování  prodeje  nebo
zprostředkování koupě nemovitosti/í) v hodnotě přesahující částku odpovídající ekvivalentu
1.000 EUR  a u obchodu bez ohledu na limit 1.000 EUR, který je vyhodnocen jako podezřelý, provede  
makléř identifikaci  účastníků  obchodu.  Identifikace  musí  být  provedena  v  rozsahu
těchto údajů:

2.1 Identifikační údaje účastníka obchodu

2.1.1 U klienta, který je fyzickou osobou:
- Všechna jména a příjmení
- Pohlaví (není potřeba uvádět, pokud je zřejmé z identifikačních údajů)
- Trvalý nebo jiný pobyt
- Rodné číslo, anebo, nebylo-li rodné číslo přiděleno datum narození
- Místo narození
- Státní občanství
-  Jde-li  o  podnikající  fyzickou  osobu  též  její  obchodní  firma,  odlišující  dodatek  nebo  
další označení, místo podnikání a IČ.
- Druh a číslo průkazu totožnosti, stát popř. orgán, který jej vydal, a doba platnosti průkazu
totožnosti.

2.1.2  Výše  uvedené  údaje  doporučujeme  zajistit  pořízením  fotokopie  průkazu  totožnosti, z
něhož  byly  identifikační  údaje  (jsou-li  v něm  uvedeny)  ověřeny  a  z něhož  byla  ověřena
shoda podoby klienta s vyobrazením v průkazu totožnosti. Pokud klient odmítne pořízení a uchování  
fotokopie  průkazu  totožnosti,  osoba  provádějící  identifikaci  klienta  zaznamená všechny výše
uvedené údaje vypsáním.

2.1.3 U klienta, který je právnickou osobou:
- Obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo
-  Identifikační  číslo  nebo  obdobné  číslo  přidělované  v  zahraniční  u  osob,  které  jsou  
jejím statutárním orgánem nebo jeho členem údaje jako u fyzické osoby viz výše.

2.1.4.  Je-li  statutárním  orgánem,  jeho  členem  nebo  skutečným  majitelem  identifikované
právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamenají se i její identifikační údaje.


2.2 Postup identifikace a identifikační údaje osoby, která jedná jménem klienta

2.2.1  První  identifikace  klienta,  který  je  fyzickou  osobou,  a  každé  fyzické  osoby  
jednající jménem   klienta,   který   je   právnickou   osobou,   provede   makléř   za   fyzické   
přítomnosti identifikovaného, pokud není v tomto „SZV“ stanoveno jinak.

2.2.2 Při identifikaci klienta, který je
a/ fyzickou osobou, makléř identifikační údaje zaznamená a ověří v průkazu totožnosti, jsou-li v
něm uvedeny, a dále zaznamená druh a  číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej
vydal a dobu jeho platnosti. Současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.
b/ právnickou osobou, makléř identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické  
osoby   a  v  rozsahu  podle  písmene  a/   provede  identifikaci  fyzické  osoby,  která jejím  
jménem  jedná  v  daném  obchodu,  je-li  statutárním  orgánem,  jeho  členem  nebo skutečným   
majitelem     této   právnické   osoby   jiná   právnická   osoba,   zaznamená   i   její
identifikační údaje (skutečným majitelem se dle „AML zákona“ v této souvislosti rozumí vždy pouze
fyzická osoba).

2.2.3  Je-li  klient  zastoupen  na  základě  plné  moci,  provede  makléř  identifikaci  zmocněnce
podle  postupu  popsaného  výše  pod  písm.  a)  a  dále  z  předložené  plné  moci  identifikuje
zmocnitele;  makléř  je  povinen  zajistit  uchování  (resp.  předání  k  archivaci)  originálu  či
ověřené kopie takové plné moci.

 

-2-

2.2.4  Je-li  klient  zastoupen  zákonným  zástupcem,  provede  makléř  identifikaci  zákonného
zástupce    dle  čl.  2  tohoto  „SVZ“.  Zákonný  zástupce  doloží  makléři  identifikační  údaje
zastoupeného (v rozsahu údajů podle § 5 „AML zákona“).

2.2.5  Při  dalších  obchodech  s  klientem,  který  již  byl  identifikován,  ověří  makléř  
vhodným způsobem  totožnost  konkrétní   jednající  fyzické  osoby.  Toto  prověření  lze  provést  
 i  bez fyzické  přítomnosti  klienta,  který  je  fyzickou osobou,  nebo  fyzické  osoby  
jednající  jménem klienta, který je právnickou osobou.

2.2.6 V době trvání  obchodního vztahu nebo při dalších obchodech  makléř kontroluje platnost a
úplnost  identifikačních údajů klienta, informací získaných v rámci kontroly klienta nebo důvodnost
výjimky z kontroly klienta a zaznamenává jejich změny.

2.2.7 Jestliže makléř při uzavírání obchodu má podezření, že klient nejedná svým jménem, nebo že
zastírá, že jedná za třetí osobu, vyzve klienta, aby doložil plnou moc. Advokát nebo notář může
této výzvě vyhovět i tím, že předloží kopii příslušných částí dokladu, ze kterých identifikační
údaje klienta zjistil.

2.2.8 Klient poskytne makléři informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné, včetně
předložení příslušných dokladů. Makléř je oprávněn pro účely identifikace dle „AML zákona“
pořizovat  kopie  nebo  výpisy  z  předložených  dokladů  a  zpracovávat  takto  získané  údaje  k
naplnění „AMK zákona“.


2.3. Politicky exponované osoby

2.3.1. Za politicky exponovanou osobu se ve smyslu této směrnice považuje:
fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je například hlava
státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent  ministra, člen parlamentu, člen
nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného   vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí
obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu
centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního,  řídícího  
nebo  kontrolního  orgánu podniku  ve  vlastnictví  státu,  velvyslanec  nebo chargé d'affaires,
nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie  nebo  jiných  
mezinárodních  organizacích,  a  to  po  dobu  výkonu  této  funkce  a  dále  po dobu jednoho roku
po ukončení výkonu této funkce a která má bydliště mimo území ČR nebo takovou funkci vykonává mimo  
ČR.

2.3.2. Dále se za takovou osobu považuje
- fyzická osoba, která je k osobě uvedené výše ve vztahu manželském, partnerském nebo jiném
obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském.,
-  je  k  osobě  uvedené  v  čl. 2.3.1.  ve  vztahu syna  nebo  dcery  nebo  je  k  synovi  nebo  
dceři osoby uvedené v čl. 2.3.1.  osobou ve vztahu manželském (zeťové a snachy), partnerském, nebo
jiném obdobném vztahu,
- je společníkem nebo skutečným majitelem  stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo
jiného obdobného právního uspořádání   podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená   v čl.
2.3.1., nebo je o ní pracovníku firmy   známo, že je v jakémkoliv jiném blízkém podnikatelském
vztahu s osobou uvedenou v čl. 2.3.1.,
-  je  skutečným  majitelem právnické  osoby,  popřípadě  svěřenectví  nebo  jiného  obdobného
právního uspořádání podle cizího právního řádu,  o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch
osoby uvedené v čl. 2.3.1.

2.3.3. Skutečnost, zda se jedná či nejedná o politicky exponovanou osobu zjišťuje makléř.


- 3 -

3. KONTROLA KLIENTA

3.1.  Kontrolu  klienta  je  makléř  povinen  provádět  vždy  před  uskutečněním  jednotlivého
obchodu  v  hodnotě  ekvivalentu  15.000  EUR  a  vyšší  a  dále  vždy  u  podezřelého  obchodu,
před   uskutečněním   obchodu   s politicky   exponovanou   osobou   a   dále   v době   trvání
obchodního vztahu.

3.2 Kontrola klienta zahrnuje :
- získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,
- zjišťování skutečného majitele, pokud je klient právnickou osobou,
-  získání  informací  potřebných  pro  provádění  průběžného  sledování  obchodního  vztahu včetně
  zkoumání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda uskutečňované  
obchody  jsou    v  souladu  s  tím,  co  povinná  osoba  ví  o  klientovi  a  jeho podnikatelském
a rizikovém profilu,
- přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků.

3.3 Kontrolu klienta provádí makléř s náležitou odbornou péčí, a to způsobem a v rozsahu
odpovídajícím povaze obchodu a klienta. Rozsah prováděné kontroly klienta tedy odpovídá
kategorizaci klienta (např. dle teritoriálního hlediska) a povaze obchodu.


3.4. Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta

Makléř nemusí provádět identifikaci a kontrolu klienta v těchto  případech - pokud je klient :
- úvěrovou nebo finanční institucí,
-  zahraniční  úvěrovou  nebo  finanční  institucí  na  území  státu,  který  jí  ukládá  
rovnocenné povinnosti v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu jako ukládá práva Evropských společenství,
-  společností,  jejíž  cenné  papíry  jsou  přijaty  k  obchodování   na  regulovaném trhu  a  
která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropských
společenství,
-  skutečným  majitelem peněžních  prostředků  uložených  na  účtu  úschov  notáře,  advokáta,
soudního exekutora nebo soudu,
-  ústředním orgánem státní  správy  České  republiky,  Českou  národní bankou nebo  vyšším územním
samosprávným celkem,
-  klientem,  kterému  byly  svěřeny  významné    veřejné  funkce  podle  předpisů   Evropských
společenství a Evropské unie,
- klientem jehož identifikační údaje jsou veřejně dostupné a není důvod pochybovat o jejich
správnosti,
- klientem jehož činnosti jsou průhledné,
-  klientem  jehož  účetnictví  podává  věrný  a  poctivý  obraz   předmětu  účetnictví  a  
finanční situace,
-  klientem  který  je  odpovědný  buď  orgánu  Evropské  unie  nebo  orgánům  členského  státu
Evropské  unie  nebo  Evropského  hospodářského  prostoru,  anebo  u  něhož  existují    jiné
vhodné kontrolní postupy zajišťující kontrolu jeho činnosti.

- 4 -

4. PODEZŘELÝ OBCHOD

Podezřelým obchodem se rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze  snahy  o
 legalizaci  výnosů  z  trestné  činnosti  nebo  podezření,  že  v  obchodu  užité prostředky  jsou
 určeny  k  financování  terorismu,  nebo  jiná  skutečnost,  která  by  mohla takovému podezření
nasvědčovat.


4.1. Podezřelým obchodem v praxi „Realitní kanceláře“ může být například případ, kdy

- klient provádí platbu kupní ceny nemovitosti z více různých účtů bez logického vysvětlení
takového postupu,
- klient provádí převody majetku, které zjevně nemají ekonomický  důvod (nákup nemovitostí a její
následný bezprostřední prodej, často i se ztrátou),
-  prostředky,  s  nimiž  klient  nakládá,  zjevně  neodpovídají  povaze  nebo  rozsahu  jeho
podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,
- klientem nebo jeho skutečným majitelem je osoba ze státu, který nedostatečně nebo vůbec
neuplatňuje  opatření  proti  legalizaci  výnosů  z  trestné  činnosti  a  financování  terorismu.
Aktuální  seznam států  (klasifikace  zemí  dle  FATF)  makléř  nalezne  na  stránkách  MF  ČR  -
konkrétně  sekce  Finanční  analytický  útvar  Ministerstva  financí  ČR  (dále  též  „FAÚ“)  na
http://www.financnianalytickyurad.cz/
- makléř má pochybnosti o pravdivosti získaných informací o klientovi.

4.2. Za podezřelý obchod se považuje vždy, pokud

-  klient  nebo  skutečný  majitel  je  osoba,  vůči  níž  Česká  republika  uplatňuje  mezinárodní
sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí (§ 2 zákona č. 69/2006 Sb.),
- předmětem obchodu je nebo má být zboží  vůči němuž ČR uplatňuje sankce podle zákona č. 69/2006
Sb. o provádění mezinárodních sankcí
- klient se odmítá podrobit kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná.

4.2.1  Pokud  makléř  vyhodnotí  znaky  uvedené  v  č.  4.1.  tak,  že  by  se  mohlo  jednat  o
podezřelý  obchod,  oznámí  tuto  skutečnost  neprodleně  spolu  se  zjištěnými  identifikačními
údaji   účastníka   (-ů)   obchodu   a   veškerými   dalšími   okolnostmi   případu   vedoucímu
pracovníkovi „Realitní kanceláře“.

4.2.2 Pokud makléř zjistí při realizaci obchodního případu některý ze znaků   podle čl. 4.2. tohoto
 „SVZ“,  oznámí  tuto  skutečnost  vždy  neprodleně  se  všemi  zjištěnými  identifikačními údaji
účastníka/ů obchodu a veškerými dalšími okolnostmi případu vedoucímu pracovníkovi
„Realitní kanceláře“.

4.2.3 Pokud makléř nebo jiný zaměstnanec „Realitní kanceláře“ provádějící kontrolu klienta zjistí,
že klient, nebo osoba jednající jménem či za klienta, je na sankčním seznamu, musí zajistit   
prostřednictvím   vedoucích   pracovníků   „Realitní   kanceláře“   podání   Oznámení podezřelého
obchodu (dále též „OPO“) na „FAÚ“.

4.2.4  Ke  zjištění,  zda  se  v osobě  klienta  jedná  o  sankcionovaný  subjekt  nebo  předmětem
obchodu  je  sankcionované zboží  je  třeba  provést  kontrolu  v sankčním seznamu  ES,  jehož
konsolidovanou verzi je možné nalézt prostřednictvím odkazu na www.mfcr.cz/fau. V případě nalezení  
shody  je  třeba  v přímo  použitelném předpise  ES,  jímž  se  sankce  stanovují,  zjistit jaká
konkrétní omezení či zákazy se vůči danému subjektu uplatní.


- 5 -

4.3. Povinnost neuskutečnit obchod

4.3.1 Makléř odmítne uskutečnění obchodu nebo uzavření obchodního vztahu v případě, že je dána
identifikační povinnost a klient se odmítne podrobit identifikaci nebo odmítne doložit plnou  moc,  
neposkytne  potřebnou  součinnost  při  kontrole  nebo  z  jiného  důvodu  nelze provést  
identifikaci  nebo  kontrolou  klienta,  nebo  má-li  osoba  provádějící  identifikaci  nebo
kontrolu  (zaměstnanec  či  makléř  „Realitní  kanceláře“)  pochybnosti  o  pravdivosti  informací
poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů.

4.3.2  Makléř  neuskuteční  obchod  s  politicky  exponovanou  osobou,  pokud  mu  není  znám původ
majetku užitého v obchodu. Ve všech těchto případech je makléř povinen neprodleně informovat
vedoucího pracovníka „Realitní kanceláře“.

4.3.3 Makléř neuskuteční obchod s politicky exponovanou osobou bez souhlasu vedoucího pracovníka
„Realitní kanceláře“


5. OZNAMOVACÍ POVINNOST

5.1 Zjistí-li při jednání s klientem makléř či zaměstnanec cokoliv neobvyklého, co by mohlo
naznačovat  podezřelý  obchod  ve  smyslu  čl.  4  tohoto  „SVZ“,  je  povinen  s tímto  zjištěním
ihned seznámit osobu pověřenou zajišťováním styku s FAÚ MF (tedy vedoucího pracovníka
„Realitní  kanceláře“).  Tato  osoba  nejprve  vyhodnotí  všechny  okolnosti  obchodu  v přísl.
souvislostech  a  následně  posoudí,  jedná-li  se  o  podezřelý  obchod;  pokud  ano,  učiní,  bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnů od zjištění obchodu, oznámení
„FAÚ“   (Finančnímu   analytickému   útvaru   MF   ČR).   Písemné   oznámení   zašle   formou
doporučeného dopisu nebo cenného psaní na adresu:

5.1.1 Ministerstvo financí, Finanční analytický útvar, PO BOX 675, Jindřišská 14, Praha 1, PSČ 111
21. Další možnosti spojení na Finanční analytický útvar: telefon 257 044 501 nebo 603 587 663 mimo
obvyklou pracovní dobu (pracovní dny: 8,00 hod. - 16,00 hod.), fax: 257 044 502, e-mail:
fau@mfcr.cz.

5.1.2  Oznámení  podezřelého  obchodu  nelze  podat  telefonicky,  faxem,  nezabezpečeným
elektronickým spojením (běžný e-mail) ani prostřednictvím datové schránky.

5.1.3  Další  možnosti  splnění  oznamovací  povinnosti  –  oznámení  lze  podat  písemně  nebo
ústně do protokolu, a to v místě určeném po předchozí dohodě s „FAÚ“.

5.2   Vyžadují-li   to   okolnosti   případu   (zejména   hrozí-li   nebezpečí   z prodlení)   
oznámí zaměstnanec  Realitní  kanceláře  či  makléř    (tedy  osoba,  který  v rámci  svých  
povinností vyplývajících z tohoto „SVZ“ a příslušných právních předpisů ke zjištění stavu věci
došla) za
„Realitní kancelář“ společnost podezřelý obchod na „FAÚ“ neprodleně pro jeho zjištění.

5.3  Oznámením  podezřelého  obchodu  není  dotčena  povinnost  stanovená  ve  zvláštním zákoně
oznámit skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu.

- 6 -

6. ODKLAD SPLNĚNÍ PŘÍKAZU

6.1  Zajištění  plnění povinnosti odložit  splnění  příkazu  klienta  podle §  20 „AML  zákona“  se
ukládá vedoucímu ekonomického úseku „Realitní kanceláře“ ve spolupráci s osobami ad 4) - příkaz  
klienta  týkající  se  podezřelého  obchodu  může  „Realitní  kancelář“  splnit  nejdříve  po
uplynutí  24 hodin od přijetí oznámení podezřelého obchodu „FAÚ“, pokud hrozí nebezpečí, že
bezodkladným splněním by mohlo být zmařeno nebo podstatně sníženo zajištění výnosu.

6.2  Vedoucí  ekonomického  úseku  ve  spolupráci  s  osobami  viz  ad  4)  „Realitní  kanceláře“
zajistí odložení splnění příkazu, a to na dobu 24 hodin od doby, kdy „FAÚ“ přijalo oznámení. Na   
odklad   splnění   příkazu   klienta   upozorní   „Realitní   kancelář“   „FAÚ“   v oznámení
podezřelého obchodu.

6.3 „Realitní kancelář“ splnění příkazu klienta neodloží v případě, kdy odložení není možné, nebo  
kdy  je  „Realitní  kanceláři“  známo,  že  by  takové  odložení  mohlo  zmařit  nebo  jinak
ohrozit šetření podezřelého obchodu. O splnění příkazu klienta v takovém případě „Realitní
kancelář“ ihned informuje „FAÚ“.

6.4  Jestliže  prověření  podezřelého  obchodu  si  pro složitost  vyžaduje  delší  lhůtu,    „FAÚ“
rozhodne:
a) o prodloužení doby, na kterou se odkládá splnění příkazu klienta, nejdéle však na dobu 72 od
přijetí oznámení podezřelého obchodu MF ČR  („FAÚ“),
b)  o  odložení  splnění  příkazu  klienta  nebo  o  zajištění  majetku,  který  má  být  předmětem
podezřelého  obchodu,  u  povinné  osoby,  u  níž  se  tento  majetek  nachází,  až  na  dobu  72
hodin.

6.5  Příkaz  lze  provést  až  po  uplynutí  lhůty  24  hodin,  na  kterou  odložila  splnění  
příkazu
„Realitní kancelář“ anebo lhůty, na kterou podle § 20 odst. 3 „AML zákona“ rozhodl odložit splnění
příkazu „FAÚ“, pokud „FAÚ“ nesdělí v této lhůtě, že podalo trestní oznámení.

6.6. „Realitní kancelář“ obratem sdělí „FAÚ“ vykonání rozhodnutí „FAÚ“ podle § 20 odst. 3 písm.  b)
 „AML  zákona“  o  odložení  splnění  příkazu  nebo  o  zajištění  majetku,  který  má  být
předmětem podezřelého  obchodu  a  potvrdí čas,  od  něhož  se  počítá běh lhůty  podle  § 20 odst.
3 písm. b) „AML zákona“. „Realitní kancelář“ dále průběžně podává „FAÚ“ informace o všech
podstatných skutečnostech týkajících se majetku uvedeného v rozhodnutí.

6.7  Podá-li  „FAÚ“  ve  lhůtě  stanovené  výše  orgánu  činnému  v  trestním  řízení,  provede
(případně svolí) vedoucí ekonomického úseku „Realitní kanceláře“ příkaz klienta po uplynutí 3
kalendářních dnů ode dne podání trestního oznámení, pokud orgán činný v trestním řízení do konce
této lhůty nerozhodne o odnětí nebo zajištění předmětu   podezřelého obchodu. O podání  trestního  
oznámení  informuje  „FAÚ“  kontaktní  osobu  „Realitní  kanceláře“  před uplynutím  lhůty,  na  
níž  bylo  splnění  příkazu  odloženo.  Pokud  „FAÚ“  v této  lhůtě  nesdělí
„Realitní   kanceláři“,   že   podalo   trestní   oznámení,   „Realitní   kancelář“      příkaz   
klienta prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka provede.

- 7 -

7. STANOVENÍ OSOBY URČENÉ K ZAJIŠŤOVÁNÍ PRŮBĚŽNÉHO STYKU S FAÚ

7.1 Osobou určenou k zajišťováníprůběžného styku s „FAÚ“  je za „Realitní kancelář“ vedoucí
pracovník: Roman Brož, jednatel, mobilní tel. 608242284, e-mail: rkzapa@volny.cz.

7.2 V případě nepřítomnosti zajišťuje kontakt s „FAÚ“: Lenka Brožová, pracovní zařazení: makléř,
mobilní tel. 608237689, e-mail: rkzapa@volny.cz.

7.3 Vedoucím ekonomického úseku je: Roman Brož, jednatel, mobilní tel. 608242284, e- mail:
rkzapa@volny.cz.


8. POVINNOST MLČENLIVOSTI

8.1   Všem   zaměstnancům   „Realitní   kanceláře“,   spolupracujícím   makléřům   „Realitní
kanceláře“,  stejně  tak  i  dalším  třetím  osobám,  které  budou  mít  informace  o  podaném
Oznámení    podezřelého    obchodu,    se    ukládá    zachovávat    mlčenlivost    o    Oznámení
podezřelého obchodu nebo o úkonech učiněných ministerstvem ve vztahu ke třetím osobám, včetně osob,
jichž se sdělené informace týkají (výjimky z mlčenlivosti - viz níže).

8.1.1  Povinnost  mlčenlivosti  nezaniká  ani  skončením  pracovněprávního  vztahu,  dohody  o
spolupráci uzavřené mezi „Realitní kanceláří“ a makléřem   či plné moci zmocňujícímakléře
zastupovat  „Realitní  kancelář;  její  porušení  je  správním  deliktem,  za  který  lze  podle  §
 43
„AML  zákona“  uložit  pokutu  až  do  výše  200.000   Kč,  resp.  za  určitých  podmínek  až  do  
1 mil.Kč   (§  43,  odst.  5).  Tím  není  dotčena  odpovědnost  za  škodu,  která  tím  osobě,  
jíž  se vyzrazení  týkají,  vznikla,  ani  případná  trestní  odpovědnost  toho,  kdo  porušil  
povinnost mlčenlivosti.

8.2 Povinnosti zachovávat mlčenlivost se nelze dovolávat vůči:

-  orgánu činnému v trestním řízení, pokud provádí řízení o trestném činu souvisejícím s legalizací
výnosu nebo jedná-li se o splnění oznamovací povinnosti vztahující se k takovému trestnému činu
-  soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení spory týkající se obchodu nebo nároku
vyplývajícího z „AML zákona“
-  osobám vykonávajícím bankovní dohled
- orgánu oprávněnému podle zvláštního předpisu rozhodovat o odnětí oprávnění k podnikatelské nebo
jiné samostatné výdělečné činnosti v případě, že ministerstvo předloží podnět k odnětí takového
oprávnění
-  osobě, která by mohla uplatnit nárok na náhradu škody podle tohoto zákona, jde-li o následné
oznámení skutečností rozhodných pro uplatnění takového nároku.

8.2.1 O uplatnění výjimky povinnosti mlčenlivosti rozhoduje v daném případě statutární orgán
„Realitní kanceláře“.

- 8 -

9. ARCHIVACE ÚDAJŮ

9.1 Údaje získané při identifikaci a kontrole klienta (tedy zejména identifikační údaje, údaje
týkající  se  průkazu  totožnosti,  originál  nebo  úředně  ověřená  kopie  plné  moci  v  případě
zastupování na základě plné moci, údaje o tom, kdo a kdy provedl v „Realitní kanceláři“ první
identifikaci klienta) budou uschovány po dobu 10-ti let od ukončení obchodu a budou uloženy ve
spise zakázky. Dále pak budou po stejnou dobu uchovány údaje a doklady o obchodech spojených s
povinností identifikace, tj. zejména smlouvy a doklady o platbách.

9.2 Archivaci zajistí makléř nebo pracovník „Realitní kanceláře“, který prováděl identifikaci či
kontrolu  klienta,  postoupením  příslušných  dokumentů  či  složek  vedoucímu  pracovníkovi
„Realitní kanceláře“, který je za archivaci odpovědný.


10. DALŠÍ POVINNOSTI

10.1  Údaje  o  obchodech,  na  něž  se  vztahuje  identifikační  povinnost  nebo  ohledně  nichž
ministerstvo  provádí  šetření,  sdělují  na   požádání  ve  stanovené  lhůtě   ministerstvu  
vedoucí pracovník   „Realitní kanceláře“, který také předkládá   potřebné informace o těchto
obchodech, nebo  k nim  umožní  přístup  pověřeným  zaměstnancům  „FAÚ“  při  prověřování  oznámení
 a poskytnou informace o osobách, které se jakýmkoli způsobem účastnily takových obchodů.

10.2  Vedoucí  pracovník  „Realitní  kanceláře“  je  povinen  provést  školení  zaměstnanců  a
makléřů  „Realitní  kanceláře“  (stejně  tak  i  třetích  osob,  které  se  mohou  s podezřelým
obchodem setkat před zařazením na jejich pracovní místa), z této směrnice („SVZ“) a z „AML zákona“,
a to nejméně 1x za 12 měsíců.

10.2.1 Vedoucí pracovník „Realitní kanceláře“ je povinen evidovat a uchovat obsah školení, účast na
těchto školeních (prezenční listinu podepsanou účastníky proškolení); tuto evidenci uchovávat po
dobu 5 let. Obsah školení musí být vedoucím pracovníkem „Realitní kanceláře“ aktualizován a
doplňován.

10.3. Za provádění kontroly dodržování povinností dle „AML zákona“ je odpovědný vedoucí pracovník
„Realitní kanceláře“.

10.4. Tento Systém vnitřních zásad byl schválen statutárním orgánem „Realitní kanceláře“.


11. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Vzor Oznámení podezřelého obchodu a Sdělení kontaktních informací V Praze dne
5.10.2009

…………………………………. Realitní kancelář

 

- 9 -

 Příloha č. 1 Systému vnitřních zásad:

 

 

OZNÁMENÍ PODEZŘELÉHO OBCHODU sp.zn. …/…

I. Identifikační údaje oznamovatele podezřelého obchodu:

Zapa reality, s.r.o., IČ: 26757656,
se sídlem: Za sídlištěm 2187/18, 143 00 Praha 4,
zastoupena Romanem Brožem, jednatelem,
společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91749,

předmět podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku nebo dle průkazu živnostenského nebo jiného
oprávnění k podnikání: realitní zprostředkování (pouze ten předmět podnikání, který s oznámením
souvisí)


II. Údaje toho, koho se oznámení týká:

A) Identifikační údaje fyzické osoby:

Jméno, příjmení: …
(ve sporných případech jednoznačně rozlišit jméno a příjmení) rodné číslo, nebylo-li přiděleno pak
datum narození: …
místo narození: … pohlaví: …
trvalý nebo jiný pobyt: … státní občanství: …
druh a číslo průkazu totožnosti: … stát, popř. orgán, který jej vydal: … doba jeho platnosti
průkazu: …

B) Identifikační údaje fyzické osoby - podnikatele:

Kromě údajů podle bodu A)
obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení: … místo podnikání: …
identifikační číslo: …

C) Identifikační údaje právnické osoby:

Obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku: … sídlo: …
identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí: …
u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem údaje podle bodu A),  a  údaje  
fyzické  osoby  podle  bodu  A)  ,  která  jejím  jménem  jedná  v  daném obchodu. Je-li
statutárním orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem této právnické osoby jiná právnická
osoba, uvedou se i její identifikační údaje.

- 10 -

Dále v rozsahu bodu A) údaje fyzické osoby, která jedná jménem toho, koho se oznámení  týká,  pokud
 je  v  oznamovaném  podezřelém  obchodu  fyzická  osoba zastoupena, a vždy v případě právnické
osoby.


III. Popis předmětu a podstatných okolností podezřelého obchodu

Oznamovatel uvede předmět a podstatné okolnosti podezřelého obchodu, které jsou  mu  známy.  
Podrobně  uvede  zejména:  důvod  transakce,  který  účastník obchodu  uvádí;  popis  použité  
hotovosti  či  jiných  platebních  prostředků  a  další okolnosti hotovostní platby; časové údaje;
čísla účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky ohledně kterých se oznámení podává a všech
účtů, na které nebo  z  nichž  byly  či  mají  být  převáděny,  včetně  identifikace  jejich  
majitelů  a disponentů,  má-li  k  této  informaci  oznamovatel  přístup;  měnu;  čím  je  obchod
podezřelý;  případně  i  zjištěná  telefonní  a  faxová  čísla;  popis  a  evidenční  čísla
dopravních  prostředků;  popis  chování  účastníka  obchodu  i  jeho  společníků  a další
informace, které by mohly mít informační význam k zúčastněným osobám či předmětné   transakci.   
Případné   jakékoli  další   informace,   které   by  mohly   s podezřelým obchodem souviset a jsou
významné pro jeho posouzení z hlediska opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo
financování terorismu.

Přílohy: …
(Součástí  popisu  jsou  kopie  všech  v  oznámení  uváděných  a  s  předmětem oznámení
souvisejících dokladů, které má oznamovatel k dispozici)


IV. Informace o provedení či odložení obchodu

Oznamovatel uvede, zda a kdy byl obchod proveden či zda byl odložen podle § 20 odst. 1 nebo § 20
odst. 3 zák.č. 253/2008 Sb., případně důvod, proč obchod byl nebo nebyl proveden.


V … dne …

 

………………………………………… Realitní kancelář
podpis   (nebo   kód)   osoby   plnící   oznamovací   povinnost,   která   je   současně odpovědná
za správnost uvedených údajů; kód kontaktní osobě přidělí povinná osoba a tento kód spolu s
informací o určení kontaktní osoby podle § 22 zák.č. 253/2008 Sb. předem sdělí FAÚ


- 11 -


SDĚDELNÍ KONTAKTNÍCH INFORMACÍ
K OZNÁMENÍ PODEZŘELÉHO OBCHODU sp.zn. …/…
jméno, příjmení: … pracovní zařazení: … mobilní tel.: …
tel.: … fax: …
e-mail: …
spojení mimo obvyklou pracovní dobu - tel.: … V … dne …
………………………………………… Realitní kancelář
podpis osoby plnící oznamovací povinnost

- 12 -

  Vytvořit poptávku

  • Byty
  • Domy
  • Rekreační objekty
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky
  • Ostatní

  Upřesnit

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci

  Vyhledat vhodné nemovitosti

  • Byty
  • Domy
  • Rekreační objekty
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky

  Upřesnit

  Vyhledat fulltextově

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci

  TOPlist